U bent hier: Home » Info » Inschrijvingen

Inschrijvingen

Gedurende het schooljaar kan u, na telefonische afspraak op nummer 03 886 68 95, inschrijven op het secretariaat van de school en vrijblijvend de klasjes bezoeken met uw kleuter.
Indien u zich reeds wenst aan te melden kan u onze online inschrijvingsaanvraag invullen .

Documenten

Om je kind te laten inschrijven op onze school vragen wij om volgende documenten zeker mee te brengen:
• Identiteitskaart of bewijs van identiteit
  Eventueel SIS-kaart
• Rapport (voor een leerling van de lagere school)


Bij inschrijvingen van een kind voor de lagere school nemen wij het rapport van de vorige school als leidraad. Ook zullen er bij het begin van het schooljaar indien nodig toetsen worden afgenomen om het leerniveau van de leerling te bepalen.

Voorrangsregeling en startdatum van de inschrijvingen

De inschrijvingen kunnen ten vroegste starten op de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar.
De algemene regel is dat leerlingen chronologisch worden ingeschreven.
Op deze chronologie is echter voor bepaalde leerlingengroepen, waarvoor de overheid het inschrijvingsrecht maximaal wil garanderen, een afwijking voorzien in de vorm van de voorrangsregeling. De inschrijvingen van voorrangsgroepen gebeuren in een bepaalde volgorde waarvan niet kan worden afgeweken.

Startdata voorrangsperiodes schooljaar 2018-2019

-Leerlingen van dezelfde leefentiteit (broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn) kunnen inschrijven tijdens de voorrangsperiode van 2 oktober 2017 t.e.m. 22 december 2017.
-Kinderen van personeel kunnen inschrijven tijdens de voorrangsperiode van 2 oktober 2017 t.e.m. 22 december 2017.
-Kleuters van geboortejaar 2015 en leerlingen voor het 1ste leerjaar kunnen gebruik maken van de voorrangsperiode voor ‘indicator- en niet-indicatorleerlingen’ (*). Zij kunnen inschrijven van 12 maart 2018 tot en met 30 maart 2018.


(*) Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet:
-de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.
-het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage (=voor het leerplichtonderwijs) van de Vlaamse Gemeenschap;

Startdata gewone inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019:

Vanaf 12 maart 2018 zullen alle andere nieuwe leerlingen voor schooljaar 2018-2019 kunnen inschrijven, alsook de broers, zussen en kinderen van personeel die geen gebruik gemaakt hebben van hun voorrangsrecht.

Vanaf 16 april 2018 zullen de kleuters van geboortejaar 2015 en de leerlingen van het eerste leerjaar die geen gebruik hebben gemaakt van hun voorrangsrecht voor indicator- en niet-indicatorleerlingen kunnen inschrijven.

Vanaf 22/05/2016 zullen de kleuters van geboortejaar 2015, die niet zijn aangemeld, kunnen inschrijven (indien er nog vrije plaatsen zijn)

Startdata inschrijvingen kleuters van geboortejaar 2016:

Is uw kind geboren in 2016 en uw kind heeft geen broer of zus in de school of u werkt niet in de school?
Dan kan u uw kind enkel inschrijven via de aanmeldingsprocedure (initiatief van LOP Willebroek):
U gaat hiervoor naar de webpagina van de gemeente Willebroek:
http://aanmelden.willebroek.be/

-Aanmelden kan vanaf 22/01/2018 tot en met 9/02/2018
-U kan op de webpagina maximum drie scholen van uw keuze aanduiden.
-Daarna ontvangt u een brief waarin staat in welke door u gekozen school of scholen uw kind kan worden ingeschreven.
-Voor elke school in Willebroek gebeurt de toewijzing van alle aangemelde kinderen op basis van de schoolkeuze van de ouders. Bij een tekort aan plaatsen worden die kinderen geselecteerd die in vogelvlucht het dichts bij de school wonen.
Meer info over waarom en hoe aanmelden kan u vinden op www.willebroek.be/aanmelden
Alle scholen van Willebroek werken mee aan de aanmeldingsprocedure.
Inschrijven doe je in de school zelf.
Voor aangemelde kinderen kan dit vanaf 12 maart 2018 tot en met 30 maart 2018.

U MOET dus eerst aanmelden om uw kind tijdig te kunnen inschrijven!
Is uw kind niet aangemeld, dan is inschrijving nog mogelijk vanaf 22 mei 2018.
U loopt dan wel het risico dat er geen plaats meer is in de school van uw keuze.

Capaciteitsbepaling en vrije plaatsen op datum van 27 /10/17 :

Kleuter/Lager Geboortejaar/Leerjaar Capaciteit Vrije plaatsen
Geboortejaar 2015 50 31
  2014 50 16
  2013 50 11
  2012 50 10
Leerjaar L1 50 9
  L2 50 6
  L3 50 11
  L4 50 9
  L5 50 4
  L6 50 17


 

 

 

 

 

 

 

Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van inschrijving, de SIS-kaart of het identiteitsbewijs dat u bij inschrijving op de gemeente ontving, van uw kind bij zich heeft.

 

Voor meer informatie over deze afspraken kunt u contact opnemen met:
De voorzitter van het LOP:
Mevr. Katja Mampaey
E-mail: katja.mampaey@willebroek.be
De deskundige van het Lop:
Mevr. Katty Kloeck
Gsm: 0499 85 89 89
Email: katty.kloeck@ond.vlaanderen.be
Deze afspraken zijn goedgekeurd op de Algemene vergadering van het Lokaal Overleg Platform Willebroek basisonderwijs op datum van 19 november 2013